Giày Cao Gót Màu Đỏ / 红色高跟鞋

Giày Cao Gót Màu Đỏ / 红色高跟鞋

Thái Kiện Nhã (Tanya Chua)
  • 3:26
  • 99+

Lời bài hát (lyrics) Giày Cao Gót Màu Đỏ / 红色高跟鞋

Gāi zěnme qù xíngróng nǐ zuì tiēqiè
Ná shénme gēn nǐ zuò bǐjiào cái suàn tèbié
Duì nǐ de gǎnjué qiángliè
Què yòu bù tài liǎojiě zhǐ píng zhíjué

Nǐ xiàng wǒ zài bèizi lǐ de shūfú
Què yòu xiàng fēng zhuó mò bu zhù
Xiàng shǒu wén xiàng sànfà de xiāngshuǐ wèi
Xiàng àibùshìshǒu de hóngsè gāogēnxié zǐ.

Sè zhìzuò QQ:253057646
Gāi zěnme qù xíngróng nǐ zuì tiēqiè
Ná shénme gēn nǐ zuò bǐjiào cái suàn tèbié
Duì nǐ de gǎnjué qiángliè

Què yòu bù tài liǎojiě zhǐ píng zhíjué
Nǐ xiàng wǒ zài bèizi lǐ de shūfú
Què yòu xiàng fēng zhuó mò bu zhù
Xiàng shǒu wén xiàng sànfà de xiāngshuǐ wèi

Xiàng àibùshìshǒu de hóngsè gāogēnxié
Nǐ xiàng wǒ zài bèizi lǐ de shūfú
Què yòu xiàng fēng zhuó mò bu zhù
Xiàng shǒu wén xiàng sànfà de xiāngshuǐ wèi

Xiàng àibùshìshǒu de
Wǒ ài nǐ yǒu zhǒng zuǒ dēng yòu xíng de chōngtú
Fēngkuáng què pà méiyǒu tuìlù
Nǐ néng fǒu ràng wǒ tíngzhǐ zhè zhǒng zhuīzhú
Jiù zhème shuāng zuìhòu wéiyī de hóngsè gāogēnxié Tải nhạc: giay-cao-got-mau-do-红色高跟鞋.mp3

Bài hát khác

Bài hát liên quan

Nhạc Hoa

Tải bài hát

Giày Cao Gót Màu Đỏ / 红色高跟鞋

Bài hát của cùng sĩ